PORTAALI IGAV.EE TINGIMUSED


1. Mõisted

Käesolevates portaalis Igav.ee tingimustes kasutatavatel mõistetel on alljärgnev tähendus, kusjuures ainsuses kasutatud mõiste tähendab ka mitmust ja vastupidi, kui Tingimuste kontekstist ei tulene otseselt teisiti:

Kasutaja on Delfi Veebilehe kasutaja, kes edastab Delfile avaldamiseks Artikli, Foto ja/või Video;
Delfi on AS Delfi, registrikood 10586863, asukoht Narva mnt 11E Tallinn 10151, Veebilehe ja portaali igav.ee omanik ja haldaja;
Foto on Delfi kasutaja poolt Delfile avaldamiseks edastatud foto;
Isikuandmete töötlemine on igasugune isikuandmetega tehtav toiming (sealhulgas kasutajaandmete kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine, juurdepääsu võimaldamine, päringute ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, kustutamine);
Nali on Delfi kasutaja poolt Delfile avaldamiseks edastatud anekdoot või naljalugu;
Teos on Delfi kasutaja poolt Delfile avaldamiseks edastatud Nali, Foto ja/või Video;
Teose avaldamine on Delfi poolt Delfi kasutajatele Teose kättesaadavaks tegemine Delfi Veebilehel;
Tingimused on käesolevad portaali igav.ee kasutamise tingimused;
Veebileht on Delfi veebilehekülg http://www.igav.ee või muu Delfi veebileht, kui portaali igav.ee sisu sinna tõstetakse;
Video on Delfi kasutaja poolt Delfile avaldamiseks edastatud audiovisuaalne teos või film.

2. Teos ja Teose edastamine
2.1 Delfi võimaldab oma Veebilehel Delfi kasutajatel edastada Delfile avaldamiseks Teoseid ning Delfil on õigus talle edastatud Teoseid avaldada Veebilehel.
2.2 Kasutaja edastab Teose Delfile, kasutades selleks Veebilehel olevat vastavat vormi.
2.3 Teose edastamisega edastab Kasutaja Delfile ka järgmised enda isikuandmed: ees-ja perekonnanimi, e-posti aadress. Delfi ei avalda kolmandatele isikutele Kasutaja isikuandmeid ja töötleb neid vaid kooskõlas Tingimuste punktiga 7.
2.4 Edastades Teose Delfile punktis 2.2 kirjeldatud viisil kinnitab Kasutaja, et on tutvunud käesolevate Tingimustega, on Tingimustest aru saanud ja kohustub Tingimusi täitma.

3. Nõuded Teosele
3.1 Kasutaja kinnitab, et:
3.1.1 Teos on tema enda intellektuaalse loomingu tulemus või tal on Teose loonud isiku nõusolek Teose edastamiseks Delfile ja avalikkusele kättesaamiseks;
3.1.2 tema ega Teose autor ei ole Teose varalisi õigusi loovutanud kolmandatele isikutele ega andnud kolmandatele isikutele litsentsi autori isiklike ega varaliste õiguste teostamiseks;
3.1.3 teiste isikute teoste kasutamisel oma Teoses on Kasutaja ära näidanud vastava teose autori nime, kui see on teosel näidatud, teose nimetuse ning avaldamisallika ja järginud autoriõiguse seaduses sätestatud refereerimise ja tsiteerimise reegleid.

4. Vastutus
4.1 Juhul kui mõni Tingimuste punktis 4.1 sätestatud kinnitus osutub ebaõigeks, kohustub Kasutaja hüvitama Delfile kogu kahju (sh õigusabikulud), mis Delfile tekib seoses kolmandate isikute poolt nõuete esitamisega Delfi vastu ja/või selliste nõuete täitmisega.
4.2 Delfil on õigus eemaldada Veebilehelt Teoseid, mis ei vasta Tingimustes toodud nõuetele, samuti kui:
4.2.1 Teos ei vasta sisult headele kommetele, st on labane, solvav, halvustav, õhutab vaenu, kutsub üles ebaseaduslikule tegevusele vms;
4.2.2 Teos sisaldab reklaami;
4.2.3 Delfil on alust arvata, et Kasutajal pole õigust Teost edastada Delfile;
4.2.4 muul põhjusel vastavalt Delfi enda äranägemisele.
4.3 Delfi ei ole kohustatud Kasutajale põhjendama Teose (sh punkti 5.3 alusel muudetud, täiendatud ja/või parandatud Teose) avaldamisest keeldumist.

5. Teose autoriõigus
5.1 Teose edastamisega Delfile annab Kasutaja Delfile õiguse teostada kõiki Teose varalisi autoriõigusi (sh Teost levitada, tõlkida, töödelda, avalikult esitada, eksponeerida, edastada, teha Teosest koopiaid, lisada Teost kogumikesse) vastavalt oma äranägemisele kogu maailma territooriumil kehtivusega autoriõiguse tähtaja lõpuni.
5.2 Lisaks punktis 5.1 sätestatule on Delfil õigus kogu maailma territooriumil kehtivusega autoriõiguse tähtaja lõpuni vastavalt oma äranägemisele teha ise või lubada teistel isikutel teha Teoses endas ja/või Teose pealkirjas mistahes muudatusi, lisada Teosele teiste autorite teoseid ning Teost täiendada ja parandada.
5.3 Teose avaldamisel Delfi Veebilehel tähistatakse Kasutaja nimi selliselt, nagu Kasutaja on oma nime Teose edastamisel Delfile lahtris „Nimi" märkinud.

6. Tasu Teose avaldamise ja autoriõiguse eest
6.1 Delfi ei maksa Teose avaldamise ega Tingimuste punktis 5 nimetatud autoriõiguse eest Kasutajale tasu.
6.2 Delfi võib vastavalt oma äranägemisele otsustada ühepoolselt Kasutajale tasu maksmise või korraldada võistlusi Teoste autorite vahel, mille võitjale on ette nähtud auhind.
6.3 Vastava võistluse korraldamisest ja tingimustest informeerib Delfi Kasutajaid Veebilehel. Võidetud summa kannab Delfi Kasutaja pangakontole ainult tingimusel, et Kasutaja on edastanud Delfile eelnevalt oma pangakonto numbri.

7. Kasutaja Isikuandmete töötlemine
7.1 Teose edastamisega annab Kasutaja Delfile nõusoleku oma Isikuandmete töötlemiseks vastavalt punktis 7 sätestatule.
7.2 Delfi poolt töödeldavad Kasutaja isikuandmed on järgnevad:
7.2.1 nimi;
7.2.2. kontaktandmed (e-posti aadress);
7.2.3. pangakonto number.
7.3 Kasutaja Isikuandmete töötlemise põhieesmärgid on järgnevad:
7.3.1 Kasutaja identifitseerimine;
7.3.2 Kasutajaga suhtlemine ja talle pakkumiste (sh hoolikalt valitud koostööpartnerite pakkumiste) edastamine;
7.3.3 kliendibaasi haldamine ja analüüsimine, et parandada teenuste ja toodete kättesaadavust, valikut, kvaliteeti jmt ning teha Kasutajale parimaid pakkumisi;
7.3.4 kampaaniate korraldamine ja kliendirahulolu uuringute teostamine;
7.3.5 seaduses sätestatud kohustuste täitmine.
7.4 Lisaks Kasutaja poolt avaldatud isikuandmetele on Delfil õigus kontrollida ja täiendada Kasutaja isikuandmeid avalikest allikatest ja muudest õiguspäraselt ligipääsetavatest allikatest saadavate andmetega.
7.5 Delfil on õigus edastada Kasutajaga seotud andmeid, sh isikuandmeid, Delfiga samasse kontserni kuuluvatele juriidilistele isikutele, sh tulevikus kontserni liikmeks saavatele juriidilistele isikutele, samuti õigus küsida ja saada nendelt selliseid andmeid eesmärgiga hallata efektiivsemalt Delfi ja Kasutaja vahelisi suhteid.
7.6 Isikuandmete töötlemisel on Kasutajal kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused, millest olulisemad on:
7.6.1 õigus saada Delfilt teavet tema kohta kogutud isikuandmete kohta viie (5) tööpäeva jooksul arvates Delfile vastava kirjaliku avalduse esitamisest;
7.6.2 õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist;
7.6.3 õigus keelata tema kontaktandmete kasutamist reklaami ja pakkumiste saatmiseks;
7.6.4 õigus nõuda Isikuandmete töötlemise lõpetamist, kui isikuandmete töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud;
7.6.5 õigus pöörduda Delfi, isikuandmete volitatud töötleja, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole kui Autor leiab, et Isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi.
7.7 Kui Autor soovib oma Isikuandmete töötlemise kohta põhjalikumat selgitust, siis võib ta helistada kasutajatoe telefonil 6 807 800 või kirjutada e-posti aadressil: delfi@delfi.ee.